Support for Ukrainian Writers and Artists

[for English version, please scroll down]

Podpora pro ukrajinské spisovatele a umělce 

 

Nadační fond Charon se stejně jako jiné spřízněné aktivity v současné době snaží pomáhat tam, kde je to nejvíc zapotřebí – na Ukrajině. V souladu se svými stanovami podporuje představitele ukrajinské kultury a zejména ukrajinské umělce. Je to naprosto nutné, protože ruský totalitní režim se již několikrát v dějinách pokusil inteligenci této země zlikvidovat. Osobnosti ukrajinské kultury byly stejně jako nyní vražděny, vězněny nebo vyháněny ze své vlasti. Současné Rusko je sice zosobněním povrchní brutality, nicméně jeho propagandisté si až příliš dobře uvědomují, že právě kultura a umění se stává zdrojem nezávislého myšlení a národního sebeuvědomování. „Skrytým pokladem rezistence“. Také proto nadační fond Charon hledá prostřednictvím lokálních koordinátorů možnosti, jak co nejvíce pomoci významným reprezentantům ukrajinského kulturního světa. Usiluje přitom o formy takové pomoci, které jsou určeny konkrétním spisovatelům, básníkům, filosofům, hudebníkům, novinářům aj.

Neznamená to, že bychom chtěli činit dobré skutky. Stačí, když zůstaneme věrni sami sobě.

 

V této chvíli podporujeme 24 osobností ukrajinské kultury a umění a jejich počet neustále roste.

Jednotlivá jména z bezpečnostních důvodů zatím zveřejňovat nemůžeme.
 

Za podporu naší kampaně děkujeme čínskému umělci vystupujícímu pod pseudonymem Badiucao,
který Charonu poskytl jednu ze svých posledních prací reflektující válku na Ukrajině.

 

Své příspěvky můžete zasílat na: číslo účtu - 59021930/8030

 

 

Support for Ukrainian Writers and Artists

 

Like other affiliated initiatives, the Charon Foundation is currently trying to help where the need is greatest - in Ukraine. In accordance with its statutes, it supports representatives of Ukrainian culture and, in particular, Ukrainian artists. This is absolutely necessary, because the Russian totalitarian regime has already attempted to eliminate the intelligentsia of this country several times in history. Personalities of Ukrainian culture have been murdered, imprisoned or expelled from their homeland, just as they are now. Although contemporary Russia is the epitome of superficial brutality, its propagandists are only too well aware that it is culture and art that is becoming the source of independent thinking and national self-awareness. The "hidden treasure of resistance". For this reason, the Charon Foundation, through its local coordinators, is looking for ways to help as many outstanding representatives of the Ukrainian cultural world as possible. In doing so, it seeks such forms of help that are addressed to individual writers, poets, philosophers, musicians, journalists, etc.

This does not mean that we want to do good deeds. It is enough to remain true to ourselves.

At the moment, we support 24 personalities of Ukrainian culture and art, and the number is constantly growing.

For security reasons, we cannot disclose individual names yet.

 

We would like to thank the Chinese artist, who goes by the pseudonym Badiucao, for his support of our campaign.
He has given Charon one of his latest works reflecting the war in Ukraine.

 

You can send your donations to: account number - 59021930/8030